[bvi]

ПубликацияKorneykova М.V., Vasenev V.I., Saltan N.V., Slukovskaya M.V., Soshina A.S., Zavodskikh M.S., Sotnikova Yu.L., Dolgikh A.V. Analysis of CO2 Emission from Urban Soils of the Kola Peninsula (European Arctic) // Eurasian Soil Science, 2023. Vol. 56. N. 11. P. 1385–1339.