[bvi]

ПубликацияKonoreva L., Chesnokov S. Lichens of Frankenhalvøya Peninsula (north of Barentsøya, Svalbard archipelago) // Polish Polar Research, 2021. Vol. 42(4).