[bvi]

ПубликацияKashulina G., Litvinova T., Drogobuzhskaya S. Multi element soil biogeochemistry on the southwest coast of Svalbard // Czech Polar Reports, 2021. Vol. 11(1). P.184-186.